Voor OOV

FLEX-ZAT EN ONDERWIJSPERSPECTIEFPLAN (OPP)

Voordat een leerling aangemeld wordt voor de OOV, is er altijd al een traject van ondersteuning op de eigen middelbare school geweest.
Wanneer een school zorgen heeft rondom een leerling organiseert het hierover een Flex-ZAT. Dit is een overleg met alle betrokkenen over deze zorgen en de ondersteuning die de leerling nodig heeft. In dit overleg worden afspraken gemaakt over de ondersteuning. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogeheten OnderwijsPerspectiefPlan (OPP). In een volgend Flex-ZAT wordt de eerder afgesproken ondersteuning geëvalueerd. Ook wordt er besproken of er voldoende mogelijkheden zijn om de leerling op school verder te begeleiden of dat er andere oplossingen nodig zijn, zoals plaatsing op een OOV.

Betrokken bij een Flex-ZAT zijn: de leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s), de middelbare school, de onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband MHR, de medewerker van Sociaal Team Jeugd/Jeugd & GezinsTeam en eventueel andere betrokken professionals.

AANMELDING BIJ ONDERWIJSLOKET

Voor plaatsing op de OOV is het nodig dat de leerling een OPP heeft waarin duidelijk beschreven wordt wat de hulpvraag van de leerling is en hoe hieraan in de afgelopen periode op school gewerkt is. Wanneer uit het Flex-ZAT naar voren komt dat plaatsing op de OOV de meest wenselijke ondersteuning is voor de leerling, meldt de school de leerling aan bij het OnderwijsLoket. Dit gebeurt via het systeem 1loket van OnderwijsTransparant. Elke school heeft hier via bijvoorbeeld de ZorgCoördinator toegang toe. Voorwaarde is dat zowel leerling als ouder(s)/verzorger(s) akkoord gaan met plaatsing op de OOV.

Alle aanmeldingen voor de OOV via OnderwijsTransparant komen terecht bij het OnderwijsLoket. Dit is een commissie van het Samenwerkingsverband MHR die ondermeer de toelating en plaatsing regelt tot de OOV. Het OnderwijsLoket beoordeelt de aanvraag en neemt een besluit. Bij een positief besluit geeft het de gegevens van de leerling door aan de desbetreffende OOV locatie, waarna er door de OOV een intake georganiseerd wordt.

INTAKE

De intake wordt vanuit de OOV gedaan door de trajectbegeleider, de coach en de gedragswetenschapper. Tijdens de intake wordt met leerling, ouders en school gesproken over wat er goed gaat en wat er de afgelopen periode minder goed is gegaan. Er worden heldere afspraken gemaakt over de doelen op schoolgebied (het leerwerk van school) en het gedragsmatige deel. Voor al deze doelen geldt dat er een helder mogelijke formulering vooraf, teleurstellingen achteraf voorkomt. Vaak zijn er bij de school (te) hoge verwachtingen van gedragsverandering die de leerling in de tijd bij de OOV kan realiseren. Daarom worden tijdens de intake gesprek de doelen van school, de leerling en ouder(s) naast elkaar gelegd om tot realistische afspraken te komen. Deze realistische afspraken worden ook gemaakt omtrent het schoolwerk van de leerling. Wat moet de leerling realiseren om gelijkte tred te houden met zijn eigen klas en zo een overgang te realiseren? Hierover dienen in de intake afspraken gemaakt te worden rondom vakken, te maken toetsen en te behalen resultaten.

Het streven is om deze intake binnen twee weken na het besluit door het OnderwijsLoket over de plaatsing te plannen. Vaak kan de leerling al de dag na de intake starten bij de OOV. Als dat niet mogelijk is, wordt tijdens de intake afgesproken wanneer de leerling wel kan gaan starten.

Scroll naar boven