Tijdens OOV

TOETS-EN SCHOOLPROGRAMMA

De scholen hebben de verantwoordelijkheid voor het vakinhoudelijke programma van de leerlingen. De leerling blijft ingeschreven bij zijn eigen school en deze school levert de boeken, studieplanner, nakijkmateriaal en toetsen aan voor de leerling.

Belangrijk is dat er bij de start van het traject van een leerling op de OOV duidelijkheid is over het toets- en schoolprogramma van de leerling en de voorwaarden waaronder deze zijn overgang nog kan behalen. Uitgangspunt is hierbij dat de middelbare school de leerling in staat stelt om zonder vertraging in zijn schoolontwikkeling zijn traject bij de OOV te doorlopen.

Tip is daarom om in het traject voor plaatsing op de OOV, al met het team van de middelbare school te bespreken welke (on)mogelijkheden er zijn qua beperking in het vakkenpakket en inperking van toetsen. Daarnaast is het belangrijk om ook heldere afspraken te maken over wat de daadwerkelijke eisen zijn voor het behalen van een overgangsbewijs of toelating tot de examens.

De ervaring is dat duidelijkheid hierover vooraf, voor zowel de middelbare school als leerling en ouders prettig is. Dit vooral om teleurstellingen achteraf te voorkomen en de samenwerking tussen leerling, ouder(s) en de middelbare school te bevorderen.

DOELEN

Als een leerling op de OOV zit werkt hij heel hard aan twee dingen: het bijhouden van zijn eigen schoolwerk en nadenken en veranderen van zichzelf (het gedrag). Dit is voor veel leerlingen heel intensief. De leerling wordt namelijk niet alleen uitgedaagd door hun schoolwerk maar ook elke dag uitgedaagd om over hun gedrag na te denken. Bijvoorbeeld hoe zij beter in gesprek kunnen gaan met hun ouders, hun angst kunnen overwinnen om naar school te gaan, hoe ze minder boos op hun docent kunnen reageren, hun spullen op orde kunnen hebben, op tijd op school kunnen komen of hoe ze beter met hun klasgenoten kunnen omgaan.

WEEKMAILS

De OOV houdt de school van herkomst wekelijks op de hoogte van de ontwikkeling van de leerling door het sturen van weekmails. Hierin staat een algemene beschrijving hoe het die week met de klas is gegaan, een korte beschrijving van hoe het met de leerling is gegaan, een overzicht van de aan- afwezigheid voor de school en eventuele andere bijzonderheden. Deze mail wordt aan alle betrokkenen verstuurd zodat iedereen op de hoogte is.

EVALUATIEGESPREKKEN

Tijdens plaatsing op de OOV hebben de leerling, het betrokken netwerk en de middelbare school tussen- en eindevaluatiegesprekken. Deze worden georganiseerd door de OOV.

Tijdens deze gesprekken worden de doelen besproken waar de leerling de afgelopen periode aan heeft gewerkt en wordt er met de middelbare school besproken wat deze ontwikkelingen betekenen voor de hulpvraag die de school heeft rondom deze leerling.

Afhankelijk van het proces van de leerling worden er tijdens deze gesprekken (praktische) afspraken gemaakt rondom weer gaan oefenen op de middelbare school of bijvoorbeeld het opstarten van de aanvraag van een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV). De OOV geeft in deze gesprekken het onderwijsadvies. Op basis van dit advies kunnen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de middelbare school verder met elkaar in gesprek over de toekomstige onderwijsplek van de leerling en hoe deze te realiseren. Deze onderwijsplek kan dus voortgang van het onderwijstraject op de eigen school zijn of plaatsing van de leerling op een andere school, waarbij de zorgplicht van de middelbare school geldt.

VERZUIMREGISTRATIE

Doordat de leerling tijdens zijn/haar verblijf op de OOV ingeschreven blijft bij de school van herkomst, valt ook het registreren van het verzuim in het systeem dat de middelbare school hiervoor gebruikt, onder de verantwoordelijkheid van de middelbare school.
De OOV houdt van elke leerling de aan-en afwezigheid bij en vermeldt dit wekelijks in de weekmails. In onderling overleg met de middelbare school en de betrokken leerplichtambtenaar kan de middelbare school gevraagd worden een verzuimmelding te doen bij leerplicht.

SCHORSING

Indien een leerling die op de OOV is geplaatst vanwege zijn gedrag op de OOV geschorst moet worden, is hierover met de betrokken directies van de middelbare scholen de afspraak dat de schoolleider van de OOV dit mag doen zonder eerst hierover met hen te hoeven overleggen. De schoolleider zal hiervan wel altijd de betrokken school op de hoogte stellen. De verplichte leerplicht, schoolbestuur en inspectie van de schorsing (indien langer dan een dag) doet de middelbare school zelf.

Scroll naar boven